نمونه‌‌های اجرایی
نمونه‌هایی از گیت‌های نصب شده در مراکز ‌ مختلف

مراکز طرف قرارداد :
دانشگاه آزاد قزوین:




مجتمع صنعتی ماموت:





مخابرات استان تهران:




دانشگاه تربیت معلم کرج:





دانشگاه آزاد تبریز:




دانشگاه آزاد شاهرود:




دانشگاه الزهرا: